Algemene voorwaarden

Wij zijn: Satine Laser, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 9 1861 Wolvertem
en ondernemingsnummer 0741391487.

U kan ons bereiken via het e-mailadres: satinelaser@gmail.com of via het telefoonnummer: 0479488208.

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
  2. Dienst: de diensten die wij, Satine Laser, leveren
  3. Product: de producten die wij, Satine Laser, te koop aanbieden.
  4. Klant:De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
  5. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
  6. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van het maken van de afspraak. 
  7. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen u, de Klant, en wij, als Dienstverlener.
  8. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
  9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow. Deze overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “Intellectuele eigendom” van het WER.
  10. Website:https://www.satine-laser.be/

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan u, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ons, als Dienstverlener en u, als Klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten, en bevatten belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van u, de Klant. Dit voor zover een toepassing van uw algemene voorwaarden niet door ons, als Dienstverlener, uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. 

2.3. Satine Laser behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de Website. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

Ons Aanbod bestaat uit: laserontharing en huidverbetering.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat u, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. uw bestelling bevestigt of uw afspraak boekt, is het geldende Aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien u, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.4. Een Aanbod is bindend vanaf het moment dat u, als Klant, uw bestelling uitdrukkelijk heeft bevestigd, meer bepaald bij bestelling.

Artikel 4 – Afspraken en annulering

4.1. Een boeking kan slechts kosteloos geannuleerd worden (behoudens toepassing van het herroepingsrecht uit artikel 7) tot 48u op voorhand. Na 48u op voorhand, of ingeval van een no show,  is 50% annulatievergoeding verschuldigd. Deze zal te betalen zijn bij de volgende afspraak, behoudens anderszins afgesproken.

4.5. Voorgaande leden zijn niet van toepassing indien u, als Klant, of wij, als Dienstverlener, ons kunnen beroepen op overmacht. Wij hebben evenwel de vrijheid om door u aangedragen situaties niet te erkennen als overmacht indien dit in onze ogen niet als zodanig kwalificeert.

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen behandeling of product. De prijzen staan steeds vermeld op de Website, en in onze prijslijsten in het salon zelf (en eventueel op social media) en zijn inclusief BTW.

5.1.2. Verzendingskosten vallen ten laste van u, als Klant.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  U, als Klant, betaalt uw behandeling contant in het salon.

Per uitzondering kan de betaling via factuur gebeuren, in welk geval de Dienstverlener dit zal aangeven of dit werd overeengekomen. De factuur wordt in dat geval verstuurd per mail, en moet binnen 14 dagen worden betaald. Bij eventuele ontijdige betaling zullen wij jou een herinnering sturen. Hiervoor kunnen telkens 5EUR herinneringskosten worden aangerekend. De Diensten worden pas geleverd na volledige betaling van de factuur.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

6.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. U, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

De opdrachten worden uitgevoerd naar eigen inzicht en op onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht eventuele algemene aanbevelingen van u, als Klant.

6.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Wij hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

6.3. Satine Laser sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Klanten voor opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid blijft ook beperkt tot directe schade en bedraagt maximaal het relevante factuurbedrag.

6.4. Satine Laser is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van door u, als Klant, verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dit, niet-limitatief, met betrekking tot allergieën, gevoeligheden of medicatie.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade die zou ontstaan doordat u, als Klant, de regels van naverzorging niet goed nageleefd hebt.

6.5. U, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Satine Laser.

6.6. Satine Laser is niet aansprakelijk voor enige niet-nakoming van haar verbintenissen die het gevolg zijn van overmacht waaronder, doch niet uitsluitend, technische mankementen waarvan de oorzaak buiten ons valt (bv. stroompanne), (verkeers)ongevallen, file, pandemie, supply chain problems.

Satine Laser zal dergelijk geval van overmacht zo spoedig mogelijk ter kennis brengen aan u, als Klant.

In een dergelijk geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot het geval van overmacht verdwijnt, tenietgaat of ophoudt. Indien het geval van overmacht echter langer dan dertig dagen aanhoudt, moeten de partijen contact met elkaar opnemen om een eventuele wijziging van de overeenkomst te bespreken.

Artikel 7 –   Herroepingsrecht

7.1. Algemeen

7.1.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument online een afspraak inboeken of een Product aankopen.

7.1.2. U hebt, als voornoemde Klant, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de Overeenkomst te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht te vragen naar de reden van herroeping, maar u bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat u, als Klant, de Overeenkomst bent aangegaan.  

7.2. Uitzonderingen 

7.2.1. Het Herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de Dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits deze heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de dienstverlener de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

U verliest, als Klant, dus uw Herroepingsrecht na uitvoering van de behandeling.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet u, als Klant ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de Herroepingstermijn is verstreken. 

8.2. Indien u, als Klant, de Overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van u ontvangen betalingen aan u terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van u, als Klant, om de Overeenkomst te herroepen. Wij kunnen wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat u, als Klant, hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.3. U, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u uw beslissing om de Overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. U, als klant, bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat deze termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

8.4. Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, het recht voor om u, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de goederen door u, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Enkel ongebruikte artikelen die zich in de originele, ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

8.5. Wij, als Dienstverlener, betalen u, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen u, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

8.6. Terugzendkosten vallen ten laste van u, als Klant.

Artikel 9 – Levering

9.1. Afspraken vinden plaats op het moment zoals afgesproken.

Artikel 10 – Behoorlijk gedrag

10.1. U, als Klant, behoort zich in het salon te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen.

10.2. Indien u, als Klant, na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Satine Laser het recht u de toegang tot het salon te weigeren zonder verdere opgave van redenen.

Artikel 11 – Klachten

11.1. Indien u, als Klant, een klacht hebt over de behandeling of Dienst, dient u de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week na ontdekking te melden aan ons, als Dienstverlener. Klachten na genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

11.2. Indien een klacht over de Dienst gegrond is zal Satine Laser de Dienst opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor u, als Klant, aantoonbaar zinloos is geworden. Nadat u dit aan Satine Laser hebt meegedeeld, zal zij overgaan tot terugbetaling of gedeeltelijke terugbetaling.

11.3. Indien Satine Laser en u, als Klant, niet tot overeenstemming kunnen komen, kan u, als Klant, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten 

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

12.2. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Artikel 13 – Gegevensverwerking 

13.1 Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze Privacy policy die toegankelijk is op onze Website. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaart u zich, als Klant, akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform onze Privacy policy.

Artikel 14 – Geheimhouding 

14.1. Satine Laser is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u, als Klant, hebt meegedeeld.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door u, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie (bv. medische gegevens).

14.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Satine Laser verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 15 – Algemeen 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze en algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten aangegaan door Satine Laser worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Laatste update: 29-03-2023