Privacy Policy

1. Introductie

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Satine Laser persoonsgegevens verzamelt en wordt u gewezen op jouw rechten met betrekking tot deze gegevens.

Satine Laser is een onderneming met als ondernemingsnummer 074139148 en adres hebbende te Stationsstraat 9 1861 Wolvertem. Naar Satine Laser wordt hierna verwezen als ‘Satine Laser’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.

In verband met vragen rond deze verklaring kan u ons bereiken op: satinelaser@gmail.com of het telefoonnummer: 0479488208.

2. Verwerkte persoonsgegevens

Satine Laser verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten, zoals de website, en/of degene die door uzelf worden verstrekt. Doorgaans gebeurt dit via het online boeken van een afspraak en tijdens een intakegesprek. Wij gebruiken Salonized, een programma voor klantenbeheer en online afspraken.

Wanneer u persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt Satine Laser aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op uw verantwoordelijkheid.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

  • Voor- en achternaam,
  • Adresgegevens,
  • Leeftijd,
  • GSM-nummer,
  • E-mailadres,
  • Voor- en nafoto’s van de behandelzone,
  • Medicatiegebruik, huidtype, gevoeligheden, ziektes, allergieën, huidafwijking,
  • Haarkleur en -structuur,
  • Zwangerschapsinformatie,
  • Tatoe

Omdat soms ook met medische gegevens rekening moet worden gehouden, verwerkt Satine Laser ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Via haar website noch dienst heeft Satine Laser de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

3. Redenen van verwerking

Contactgegevens worden gevraagd om u kunnen contacteren, voor facturen of ingeval van no shows. Adresgegevens worden gebruikt om vast te stellen naar welk instituut jij kan komen. Alle andere gegevens worden verzameld om de behandeling goed te kunnen opstarten en opvolgen.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Satine Laser kan besluiten nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Duur van de bewaring

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor ze werden verzameld. Dat betekent bijvoorbeeld dat gegevens worden verwijderd wanneer ervan kan worden uitgegaan dat deze niet meer nodig zijn voor een efficiënte bediening van u persoonlijk. Als richtlijn hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar na een laatste klantencontact.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Satine Laser deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. Theoretisch gezien kan dit wel voorvallen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij zorgen er in dat geval voor dat eenzelfde niveau van gegevensbeveiliging blijft bestaan.

7. Beveiliging

Satine Laser neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die door ons worden verzameld, veilig zijn. Dit gebeurt doordat ze worden bewaard in een digitaal systeem met login en wachtwoord, nl. Salonized.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kunt deze inzien, corrigeren of verwijderen. U kan bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u toe te zenden, of naar een andere door u genoemde organisatie. Incomplete of incorrecte gegevens moeten wij aanvullen of corrigeren. U kan ook uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Satine Laser. Zo hebt u het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen wanneer wij geen reden meer hebben om deze te bewaren en/of te verwerken.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of bezwaar kan u via mail aan ons richten. Wij reageren binnen 1 week.

Wij wijzen u tevens op uw mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) indien u van mening bent dat wij uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens geschonden hebben. Zie hiervoor volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

9.  Aanpassingen aan deze verklaring

Satine Laser behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze verklaring. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal u actief ter kennis worden gebracht.

Laatste update: 29-03-2023